zaterdag 20 april 2013

Bylden fan hjoed

Moai fytswaar fan 'e middei, dus dat haw ik dan mar dien: aardich stikje fytse troch Fryslân!


De Wynser Oerset fart wer


Boufal by Wyns

En dan thús: it sintsje skynt, en ik haw in moai plakje, efter hûs, yn de sinne.
Hearlik, op ús eigen terras!
Genietsje!

Foto's: Huizenga, cop. 2013

Geen opmerkingen: