maandag 5 december 2016

Onder informatiespecialisten 2

KIJKJE IN DE KEUKEN
TRESOAR EN FRYSKE AKADEMY
donderdagmiddag 1 december 2016

TRESOAR   (12.30-14.30 uur)
Hans Laagland vertelt over collectievorming en cultuurbezit bij Tresoar en Buma bibliotheek.
Aan de orde kwamen: website en ontsluiting content, Klassieke oudheid, het ombuigen van Tresoar tot een maatschappelijk kennisknooppunt. Tresoar wordt de faculteitsbibliotheek voor de universitaire vestiging. Ze catalogiseren met Worldcat via WMS, hebben ook archieftoegangen en een beeldbank. De kunst is om de systemen via applicaties met elkaar te verbinden zodat de klant kan zoeken in één systeem.
Redbot, Deltaplan Digitalisering is bedoeld voor de digitalisering van het erfgoed, gerealiseerd via Linked Data.
Steeds meer informatie van de overheden (gemeenten, provincie, waterschappen) komt digitaal.  Deze informatie wordt opgeslagen in een e-depot.
Verder is er het Wadden Knooppunt, waar alle informatie over de Wadden bij elkaar wordt gebracht. Bedoeling is om alle informatie full tekst online beschikbaar te stellen.
Rondleiding door de archieven, langs bijzondere documenten, huwelijksacte van Rembrandt, en een veroordeling van een mannelijk persoon tot brandmerking en veertigjaar verbanning wegens inbraak, en nog meer van dat soort bijzondere dingen (als ik wat meer vrije tijd krijg, ga ik zeker ook eens ‘sneupen’ daar).FRYSKE AKADEMY  (14.30-17.30 uur)
Welkomswoord van Hans van der Velde (directie), en hij vertelt over ontstaan en geschiedenis van de FA. Doel is onderzoek doen naar de talen (Fries, Stellingwerfs, Bildts), taal-leren, verleden van Friesland, kennisvergaren en kennisverspreiden.
Elly Alberts, informatiespecialiste vertelt over wat ze zoal doet: ondersteunen van de wetenschappers en het managementteam, aanschaf literatuur, adviseren datamanagement, auteursrechtelijke kwesties, literatuuronderzoek, betrokkenheid met projecten.
Samenwerking met Tresoar : vastgelegd in convenant: alle boeken komen uit regulier budget Tresoar en worden geplaatst bij Tresoar.  Ook de Mercatorbibliotheek wordt getransformeerd naar Tresoar en alles wordt zo zichtbaar via Worldcat. De tijdschriftencollectie wordt gesaneerd. IBL in samenwerking met Tresoar. En er lopen diverse digitaliseringprojecten.
Rixt van Dongera vertelt over haar werk bij Mercator Kenniscentrum, platform voor meertaligheid in Europa, met de focus op onderzoek. Er verschijnen dossiers (aanw. In mediatheek NHL). Verder over Network of Schools ziewww.networkofschools.org, over LangOER, Friese MOOC, social media en taalkeuzen. Zie website www.mercator-research.eu.
Evelyn Bosma vertelt over haar onderzoek over de cognitieve aspecten van meertaligheid. Zij heeft 120 kinderen langere tijd gevolgt om e.e.a. in kaart te brengen.
Hendrik Sijens vertelt over het Frysk Woordenboek, Taalbank, Taalhulp, Spellingwijzer (-checker). Zie het Wurdboekportaal op https://taalweb.frl
En tenslotte Peter van der Meer, informatiespecialist over het geschiedenisproject HISGIS (www.hisgis.nl), een historisch geografisch informatiesysteem. Meer dan 500.000 objecten in Friesland worden in de databank vastgelegd. Dit is een interessante bron om je eigen (woon)omgeving te onderzoeken.
Dat was het in het kort! 
Al met al een geslaagde, informatieve, middag. Ook al was het ‘dicht bij huis’, je steekt er altijd wat van op,  je hoort altijd dingen die je nog niet wist……

Geen opmerkingen: