zondag 25 september 2011

't Hat west it is.....

'T HAT WEST, IT IS

't Hat west, it is; it stiet beskreaun
En heart ta wrâlds bestean,
't Is by it grutte barren komd
En kin net mear fergean.

Wy drage it mei yn ùs ûnthâld
In libben barrens stik,
Mar fêster wierheid hat it wûn
Yn ivichheids beskik.

O freonen dy't myn jonkheit hie,
O mienskip my sa nei!
Fergûn, ferstoarn? Mar heger geast
Hat it yn ljochte dei.


- Obe Postma -

Ut : Samle fersen
in memoriam ús memMij werd gevraagd of ik een bijdrage wilde leveren aan een herdenkingsdienst op zondag 25 september. Op de bijeenkomst in Nij Statelân in Menaam werden de het afgelopen jaar overleden bewoners herdacht. Mijn moeder was één van hen.

Ik heb bovenstaand gedicht uitgezocht en voorgelezen. De dichter, Obe Postma, memoreert in het gedicht de vergankelijkheid van het leven, het korte tijdsbestek dat ieder op de aarde rondwandelt, en de toekomst, een toekomst van licht.

in memoriam Rinske Huizenga-Nauta

1922-2010